Xiaoting Wang

Xiaoting Wang

Summer Intern

Joined since 2023

Pursuing B.S. in Optical Engineering in Tsinghua University, '2024